Simplifying business.

Escali Finanssystem

Hjem » Systemer » Regnskabssystem » Escali Finanssystem

Escali Finanssystem – fuldt overblik til dig som investor.

Få en effektiv løsning med Escali hvis du beskæftiger dig med at investerer, låner ud, benytter derivater eller er optaget af likviditetsstyring. Fuldt overblik til dig som investor.

Effektiv finanshåndtering

Escali Finanssystem kan effektivisere og automatisere al data i finanshåndteringen. Finansbilag gemmes manuelt eller importeres og konteres automatisk. Ved at overfør disse data til Xledger ERP undgår vi dobbeltregistrering og erstatter regneark og manuelle kalkulationer. Systemet beregner løbende renter, markedsværdi, urealiserede gevinster/tab, omkostninger, valutagevinster- og tab, afskrivninger og gebyrer.

Valutakurser, stamdata og markedskurser kan ved hjælp af Escali Data Manager importeres automatisk fra Infront og Danske Bank. Dette gør at vi sparer tid og reducerer fejl.

Bedre overblik

Med en placeringsportefølje hos Amesto AccountHouse, kan vi generere afkastrapporter, som tager hensyn til alle elementer, som påvirker resultatet, og du kan enkelt måle afkastet mod benchmarks. Dette kan laves på alle niveauer i din portefølje, både på enkeltinvesteringer, delportefølje-, klient- og koncern niveau.

Det findes oversigter over hvilken risiko din portefølje er eksponeret for, både ved at se på allokeringer med tanke på værdipapirstyper, brancher, region, risiko, rating, sektor, duration og valuta.

Rentestyring

Rentestyring er vigtig hvis man har en låneportefølje. I vores systemer kan man se renteudgifterne og sammensætning med tanke på duration og risiko. Det er enkelt at trække gode oversigter over forfald og afdrag, pengestrøm og påløbende renter. Det er også mulig, at se hvilke konsekvenser forskellige rentescenarier vil have for porteføljen i fremtiden.

Bankfunktion

Escali Finanssystem håndterer alle lån og inkluderer intern bankfunktion. Både banklån, intercompany lån, mellemregning og mellemværender, syndikatlån, obligations- og certifikatlån og professionelle udlån. Systemet klare både annuitets-, serie- og bullet lån, samt variable strukturer. Du får også alle titals renteberegningsmetoder tilgængelig. Systemet håndterer både svingende og fast rente.

På placeringssiden håndteres investeringer både i aktier, fond, KS-andele, egenkapitalbevis, rentebærende papirer, private equity og i derivater som optioner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel 100 procent.

Rentestyring med rentebytteaftaler (swapper), swaptions, fremtidige renteaftaler (FRA’s), rentebund-, -loft og -korridorer kan administreres enkelt i systemet, uanset om de benyttes på aktiv – eller passivsiden.

I valutaderivatmodulet håndterer systemet både spothandel, sikring og spekulation ved hjælp af valutaterminer, -swapper og -optioner.

Fleksibilitet med moduler

Systemet består af følgende moduler. De kan bruges separat eller i kombination.

Aktier/Fond: Administration og måling af investeringer i bl.a. aktier, kommanditselskaber, private equity, egenkapitalbevis og fond

Rentepapirer: Administration og måling af placeringer i rentebærende papirer, som obligationer, certifikater og ansvarlige lån

Fund transparency: Se totaleksponering mod enkeltpapirer i forskellig fond. Fondsgennemlysning

Opgørelsesmodul: Opgørelse af bl.a. værdipapirstransaktion. Støtter bl.a. opgørelsesformater mod SEB (Prime Broker), Danske Bank og DNB

Derivater: Administration og måling af bl.a. optioner og forwards knyttet til aktier, råvarer, energi, bulk og fragt

Indlån: Administration af indlån Inkl. pengestrømsanalyse og budgettering

Udlån: Administration af udlån Inkl. pengestrømsanalyse og budgettering

Rentederivater: Administration, måling og prisfastsættelse af derivater knyttet til renter, bl.a. renteswapper og fremtidige renteaftaler (FRA)

Valutaderivater: Administration, måling og prisfastsættelse af futureskontrakter og derivater knyttet til valuta, samt spothandel.

Leverandørgæld og kundefordringer:
Håndtering af pengestrømme knyttet til leverandørgæld og tilgodehavender.

Bank/Likviditet:
Håndtering af driftskonti, opsparingskonti, indskud på bankkonti, operationelle cashflows, likviditet og kontanter.

Amesto AccountHouse

“Vores erfarne økonomimedarbejdere varetager din opgave, og vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres økonomi”

Nordisk Shared Service Center

Al den hjælp du har brug for.

Uanset om du har brug for nyt forretningssystem, Vikarer til økonomi, eller hjælp til regnskab, løn og HR så kan du få det hos os. Med one-stop-shop kan få alt den hjælp du har brug for til, at drive din virksomhed i Norden.

Amesto Trust Center

Få svar på alle de praktiske spørgsmål

For at sikre leveringen af teknologi og services, har vi etableret Amesto Trust Center. Målet er at give dig den information du skal brug for at træffe beslutning om Amesto som samarbejdspartner og leverandør. Informationen dækker produkter og services relateret til Security, Privacy, Transparency, Compliance og Corporate Social Values ​​(CSV).

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL? #ASKMORE

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af regnskab, løn og HR